O fundacji
Fundacja ZenDriving została założona w kwietniu 2013 roku. Stowarzyszona w prestiżowym Partnerstwie dla Bezpieczeństwa Drogowego Fundacja ZenDriving aktywnie działa na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego i jest w Polsce pionierem szkoleń dla kierowców opartych na neuropsychologii, psychologii transportu i metodzie mindfulness, która odnosi sukcesy m.in. w sporcie i biznesie. Misją Fundacji jest poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez edukację kierowców oraz uświadamianie ich, że koncentracja za kierownicą to nie tylko ręce wolne od telefonu, ale przede wszystkim głowa wolna od nurtujących myśli. Wszystkie szkolenia oparte są na wynikach badań naukowych.

Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
FUNDACJI ZENDRIVING

§1
Definicje

1. Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady zawierana transakcji w sklepie fundacjazendriving.pl/sklep.

2. Sklep – sklep internetowy fundacjazendriving.pl/sklep.

3. Usługodawca – Fundacja ZenDriving z siedzibą w Warszawie 02-673 przy ul. Konstruktorskiej 10A/71, wpisaną do KRS pod numerem 0000459321, REGON: 146656397, NIP: 521-364-81-47.

4. Zamawiający – pełnoletnia osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca zakupu w Sklepie.

5. Produkt – przedmiot zamówienia w sklepie fundacjazendriving.pl/sklep.

6. Zamówienie – oświadczenie woli Zamawiającego złożone za pośrednictwem Sklepu, określające rodzaj i liczbę Produktów oraz dane Zamawiającego, niezbędne do zawarcia umowy między Usługodawcą a Zamawiającym.

§2
Zasady ogólne

1. Usługi realizowane są na trenie Polski.

2. Kontakt z Usługodawcą można uzyskać korzystając z adresu poczty elektronicznej: info@zendriving.pl.

3. fundacjazendriving.pl/sklep jest internetowym sklepem, za pośrednictwem którego użytkownicy mogą nabywać usługi Fundacji, gadżety reklamowe, książki oraz inne przedmioty wspierające działalność statutową Fundacji.

4. Usługodawca jest zobowiązany świadczyć usługi i dostarczać Produkty wolne od wad.

5. Wszystkie dochody ze Sklepu przeznaczone są na realizację celów statutowych Fundacji.

§3
Wymagania techniczne

1. W celu realizacji zakupów, Zamawiający powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym internetu.

2. Strona działa na prawidłowo skonfigurowanej przeglądarce Internet Explorer, Mozilla Forefox, Google Chrome bądź innej zaktualizowanej i odpowiednio skonfigurowanej przeglądarce.

3. Dokonywanie zakupów za pośrednictwem Sklepu wymaga akceptacji plików cookies przez przeglądarkę użytkownika.

§4
Składanie zamówień

1. Wszystkie ceny są cenami brutto podanymi w polskich złotych. Podane ceny obejmują koszt wysyłki.

2. Warunkiem złożenia zamówienia jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji zamówienia.

3. Zamówienie w sklepie fundacjazendriving.pl/sklep dokonywane jest przez wybór właściwego Produktu, wybór liczby egzemplarzy, kliknięcie znaku „Dodaj do koszyka”, przejście w „Zamówienie” i wybór sposobu płatności.

4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Zamawiający prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe, w tym dokładny adres, na który towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.

5. Zawarcie umowy z Zamawiającym następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Usługodawcę, o którym Zamawiający zostanie poinformowany e-mailem.

6. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia lub konto PayPal.

7. Dokument sprzedaży wysłany zostanie Zamawiającemu wraz z zamówieniem.

§5
Odstąpienie od umowy

1. Zamawiający – konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając oświadczenie odstąpienia od umowy na piśmie w terminie 14 dni od dnia dostarczenia przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

3. W przypadku skorzystania z uprawnienia wzmiankowanego w punkcie 1. niniejszego paragrafu, Zamawiający zobowiązany jest odesłać dostarczone zamówienie w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w ramach zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną, a fundacjazendriving.pl/sklep zwraca na rachunek bankowy Zamawiającego należność za zwrócone zamówienie.

4. Zamawiający usługę może z niej zrezygnować pisemnie lub telefonicznie najpóźniej 3 dni przed umówionym terminem jej realizacji. Uiszczona należność jest zwracana na rachunek bankowy Zamawiającego.

§6
Procedura reklamacji

1. W przypadku, gdy okaże się, że dostarczony towar jest niezgodny z zamówieniem, Zamawiającemu przysługuje prawo do wymiany towaru na zamówiony bądź nowy.

2. Odesłanie zamówionego towaru następuje na koszt Usługodawcy. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Zamawiającemu wysyłany jest nowy egzemplarz w miejsce niezgodnego z zamówieniem. W przypadku, gdy reklamacja nie zostanie uwzględniona, fundacjazendriving.pl/sklep zareklamowany towar odsyła na własny koszt.

3. W sytuacji braku zamówionego towaru, Usługodawca informuje o tym Zamawiającego mailem bądź telefonicznie. Wedle wyboru Zamawiającego – uiszczona należność jest zwracana na jego rachunek bankowy, albo wysyłany jest inny towar w tej samej cenie, wybrany przez Zamawiającego. Koszty przesyłek ponosi Usługodawca.

§7
Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja ZenDriving przy ul. Stępińskiej 13, 00-739 w Warszawie. Dane osobowe przetwarzane są w związku z realizacją Państwa zamówienia oraz w celach marketingowych i promocyjnych Administratora Danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej odmowa ich podania w ramach składanego zamówienia uniemożliwi jego realizację. Osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania w każdym czasie.

2. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres:

  1. okres 5 lat liczonych od dnia pierwszego stycznia następującego po dacie złożenia zamówienia (zgodnie z art. 74 ust. 1 i 2 ustawy o rachunkowości)
  2. okres 5 lat liczonych od dnia pierwszego stycznia następującego po dacie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych i promocyjnych Administratora Danych.

3. Odbiorcami danych będą podmioty współpracujące w Administratorem Danych w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań.

4. Osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

§8
Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Usługodawcą a Zamawiającymi, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

 


 

 

………………………………. (miejscowość), dnia ………………..

 

 

……………………………………………..

……………………………………………..

……………………………………………..

dane składającego oświadczenie

FUNDACJA ZENDRIVING
Stępińska 13, 00-739 Warszawa

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Niniejszym oświadczam, iż odstępuję od umowy sprzedaży ………………………………………………………… (numer zamówienia) zawartej w dniu ……………………………. .

Podstawą powyższego odstąpienia od umowy jest § 5 Regulaminu Sklepu fundacjazendriving.pl/sklep, który przyznaje takie uprawnienie Zamawiającemu w terminie 14 od otrzymania przesyłki.

Wskazuję, iż wskutek odstąpienia od umowy, ta jest uważana za niezawartą, a strony są obowiązane do wzajemnego zwrotu świadczeń, w stanie niezmienionym. Wobec powyższego wnoszę o niezwłoczny zwrot ceny, zapłaconej przeze mnie, w wysokości ………….. zł. Ponadto oświadczam, iż przedmiot sprzedaży zostanie zwrócony w dniu ………………… w stanie niezmienionym.

Z poważaniem,

……………………………